Aanvullend maatregelenpakket inflatie

De stijgende prijzen hebben een grote impact op de samenleving. In afwachting van verdere maatregelen van de EU en het Rijk doen burgemeester en wethouders een voorstel aan de gemeenteraad om de ergste nood door inflatie te bestrijden. Ook stelt het college maatregelen voor om inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen structureel te ondersteunen. In het voorstel brengt het college verder de impact van de inflatie in kaart voor inwoners, bedrijfsleven, de eigen organisatie en gesubsidieerde instellingen en verbonden partijen.

Energietoeslag

Concreet vraagt het college aan de gemeenteraad 4,3 miljoen euro beschikbaar te stellen voor een eenmalige energietoeslag voor huishoudens met een inkomen tussen de 125% en 150% van de bijstandsnorm en studentenhuishoudens met een energiecontract. Deze groepen inwoners kwamen eerder niet in aanmerking voor de bestaande (energie)toeslagen. Het college hoopt deze groep inwoners op deze manier te helpen. Daarnaast stelt het college aan de gemeenteraad voor de energietoeslag 2023 deels al in 2022 uit te keren. Het gaat dan om huishoudens die op 1 oktober de volledige energietoeslag 2022 hebben ontvangen.

Bedrijfsleven

Voor het bedrijfsleven heeft de rijksoverheid al maatregelen aangekondigd en de verwachting is dat meer maatregelen volgen. Het college wacht dit niet af en kondigt een maatregelenpakket aan voor ondernemers waarvoor zij nog dit jaar een voorstel doet aan de gemeenteraad om een substantieel budget hiervoor beschikbaar te stellen. Onderdeel van dit maatregelenpakket kunnen onder andere investeringsfondsen zijn om ondernemers te helpen innoveren en toekomstbestendig te maken.

In gesprek met elkaar

Iedereen kampt met de stijgende prijzen. Zo ook buurt- en dorpshuizen, sportclubs, zorg en maatschappelijke instellingen. Het is nog onzeker of het Rijk steunmaatregelen gaat ontwikkelen voor deze partijen en hoe dat onze gesubsidieerde instellingen, contractpartners en verbonden partijen kan raken.

De gemeente is al in gesprek met partijen die zich hebben gemeld en blijft dat doen. Hiervoor is een gespreksleidraad opgesteld. Deze leidraad past de gemeente toe om alle partijen zoveel mogelijk hetzelfde te woord te kunnen staan, en om mogelijke oplossingsrichtingen in kaart te brengen. Dit kan leiden tot separate voorstellen aan de gemeenteraad.

Wethouder Hein Kuiken:

“De bijzondere inflatie vraagt om bijzondere, tijdelijke en structurele maatregelen. Het door het Rijk vastgestelde steunpakket biedt daarin de eerste richting en duidelijkheid voor inwoners. Er blijven nog vraagtekens voor andere groepen. Gemeenten kunnen waar mogelijk wat extra’s betekenen om de acute nood te verzachten en door structurele maatregelen te nemen. Dat doen we nu en daar blijven we aan werken. De opgave om alles op te lossen is echter te groot voor de gemeente alleen. De oplossingen en maatregelen moeten van het Rijk en de EU komen.”

 

Titel

Hier kunt u uw tekst plaatsen