Gemeenteraad stemt in met nieuwe energieambities

Publicatiedatum: 24 februari 2021

Op woensdag 17 februari stemde de raad unaniem in met de plannen in de nieuwe Leeuwarder Energieagenda ‘Daadkracht en Dialoog’. De agenda beschrijft wat gemeente Leeuwarden van 2021 tot en met 2024 gaat doen om in de gemeente energie te besparen en meer duurzame energie op te wekken. Met de Leeuwarder Energieagenda sluit Leeuwarden aan bij de ambities van de Regionale Energiestrategie (RES Fryslân) en de landelijke klimaatdoelstellingen.

Opwekken van duurzame energie

De doelstelling is dat Leeuwarden al in 2024 38% van de energie duurzaam wil opwekken. Dit staat gelijk aan het energieverbruik van 30.000 huishoudens. Hiervan is 23% duurzame stroom (zon en wind). Voor zonne-energie werkt Leeuwarden aan een realistische en evenwichtige mix van zon op daken en een klein deel op land. Waarbij zon op daken de voorkeur heeft. Het gaat hierbij om 204 MW (tot 2024). Belangrijk hierbij is het streven naar het terug laten vloeien van een gedeelte van de opbrengsten naar de lokale gemeenschap/omwonenden. Daarnaast werd door de raad een motie aangenomen om verder te onderzoeken hoe meer zonnedaken boven parkeerplaatsen kunnen worden gerealiseerd.

De andere 15% is duurzame warmte. Voor warmte is vooral aardwarmte (geothermie) erg kansrijk voor Leeuwarden. Bij geothermie wordt gebruik gemaakt van de warmte die diep onder de grond aanwezig is. Als dat lukt zou met geothermie een grote bijdrage kunnen worden geleverd aan deze doelstelling doordat daarmee de warmtevraag van 6000 woningen kan worden verduurzaamd. Maar er wordt verder ook gekeken naar kansen voor bijvoorbeeld energie uit water (aquathermie) en groen gas.

Inzet op energiebesparing

In 2024 wil Leeuwarden 9% van de energie bespaard hebben. Het gaat hierbij om woningen en bedrijven (gebouwde omgeving). Hierbij worden al succesvolle projecten voortgezet. Zoals bijvoorbeeld de inzet van de Energiecoaches voor minima, die mensen met een kleine beurs helpen de energierekening omlaag te brengen. En het Energieloket met de verschillende subsidies en leningen om energiebesparende aanpassingen in de woning te realiseren. Ook voor bedrijven worden er extra maatregelen en ondersteuning geboden.

De gemeenteraad nam hierbij nog een motie aan om ook nadrukkelijk de mogelijkheden te onderzoeken voor wat betreft CO2-reductie in de sectoren industrie, landbouw en mobiliteit.

Samenwerking en dialoog essentieel

Om deze doelstelling te halen is samenwerking en dialoog met inwoners en meerdere partijen essentieel. Dit werd ook door de raad onderschreven. Eind 2021 zal de gemeente een ‘Transitievisie warmte’ opleveren waarin beschreven staat op welke manier en in welke volgorde alle wijken en dorpen in Leeuwarden van het aardgas af kunnen gaan in de periode tussen nu en 2050. Deze plannen worden samen met diverse stakeholders en alle dorpen en wijken afgestemd. Zo gaat ook gemeente Leeuwarden samen en stapsgewijs naar aardgasvrij.