Gezamenlijke ambitie vastgelegd in Regionale Energiestrategie Fryslân

©Foto: Hoge Noorden / Jacob van Essen

Op vrijdag 16 april presenteerden gedeputeerde Sietske Poepjes en wethouder Bert Wassink de Regionale Energiestrategie Fryslân (RES 1.0). Hierin staat beschreven hoe de regio Fryslân de komende tien jaar duurzame energie gaat opwekken. “De RES 1.0 geeft handvaten om in gezamenlijkheid aan de verdere uitwerking te werken. Dat doen we ‘op syn Frysk’, door samen te werken vanuit draagvlak en van onderaf. ‘Mei-inoar, mei de mienskip’, want draagvlak op de lange termijn is essentieel om de energietransitie te laten slagen,” aldus Gedeputeerde Sietske Poepjes.

De RES-Fryslân is tot stand gekomen in samenwerking met Friese gemeenten, provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. Samen hebben zij de Friese ambitie geformuleerd om 3 terrawattuur elektriciteit duurzaam op wekken in 2030. Hiermee zorgen we als regio voor een schonere toekomst voor onszelf, onze kinderen en onze kleinkinderen. Ook de Friese Energie Alliantie, die bestaat uit 11 betrokken maatschappelijke organisaties en Liander, heeft meegedacht.

Presentatie RES 1.0

De presentatie van de RES 1.0 vond plaats op activiteitenboerderij de Hammerslag. Om deze mijlpaal te markeren, overhandigden gedeputeerde Poepjes en wethouder Wassink een zon aan het Friese jongetje Jelte. Hiermee gaven ze symbolisch een schone toekomst door aan de volgende generatie. Ook werd de bijbehorende animatie gepresenteerd.

Over de Regionale Energiestrategie

Wereldwijd hebben we afspraken gemaakt om ons klimaat te beschermen. Dat is nodig om de opwarming van de aarde tegen te gaan. We doen dat onder andere door de uitstoot van fossiele brandstoffen te beperken. Daarvoor gaan we energie besparen en duurzaam opwekken. Om dit te bereiken, is Nederland verdeeld in dertig regio’s die allemaal een eigen Regionale Energiestrategie maken – de RES. Fryslân is één van deze regio’s.