Koöperaasje Meiïnoar Grien

Swettepaad 3, Bears, Nederland

Meiïnoar Grien wol Jellum-Bears sa duorsum mooglik meitsje (fossylfrij en enerzjyneutraal), sawol yn enerzjyferbrûk as yn sosiaal opsicht.

Se wol dat berikke troch it ynsetten fan de “wederkopers”fergoeding (fan Energie vanOns foar nije klanten), subzydzjes, partisipaasjes, goedkeape lieningen, ensf.
Hjirmei soene doarpsgenoaten /leden fan de koöperaasje meiïnoar sinnedaken ôfhiere kinne; ek kin meiïnoar panielen ynkocht wurde of oare energzjy besparjende ynfestearrings dien wurde, om sa de kosten te drukken.
Politike en maatskiplike ûntwikkelingen sille goed yn it each hâlden wurde, sadat wij dêr op ynspylje kinne. Meer weten? Kijk op: https://grienjellumbears.nl/

Over dit lokale initiatief

Troch ús, foar ús!
Energieloket Leeuwarden